การสร้างสายพันธุ์ Trichoderma reesei ให้สามารถผลิตเซลลูเลสปริมาณสูงด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์