ภาวะเสี่ยงของชนิดพืชจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระหว่างปี ค.ศ.2000-2100

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exShrestha, R.P., exKjelgren, R., "Plant species vulnerability to climate change in Peninsular Thailand", Applied Geography, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 1106-1114
Publish Year International Conference 3
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Response of tropical forest trees to climate change in Thailand", 2nd Asia Forum on Carbon Update 2012, 16 กุมภาพันธ์ 2012, Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exDr. Alan Grai nger, "Assessing Climate Change Impacts of Climate Change on Dipterocarpus Species and Conservation Adaptation in Peninsular Thailand", International Symposium on Ecology of Asian Tropics in Relation to Climate Change and Biodiversity Degradation, 26 กันยายน 2012, Tokyo ญี่ปุ่น
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Plant Species Vulnerability to Climate Change in Peninsular Thailand", International Conference on Biodiversity and Climate Change, 1 กุมภาพันธ์ 2011, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์