การพัฒนาผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง

Publish Year International Journal 1
2012 exPodchamarn Pimpakan , inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Bioethanol production from sugar cane syrup by thermotolerant yeast, Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042 using fed-batch and repeated batch fermentation in non-sterile system", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 582-591
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exชุติมา ศรีงิ้ว, "Ethanol fermentation by the thermotolerant ethanol fermenting yeast, Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042", 28th International Specialised Symposium on Yeasts: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development., 17 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 2
2013 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exM. Yamada, "Thermotolerant ethanol-producing yeast and ethanol production method utilizing the same", Yamaguchi University, Yamaguchi, Japan, 2013
2012 exProf. Dr. Mamoru Yamada, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Thermotolerant ethanol-producing yeast and ethanol production method utilizing the same", Yamaguchi University, Japan, 2012