การย่อยสลายและการบำบัดทางชีวภาพของสารกำจัดวัชพืชอาทราซีนในดินประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exHeepngoen, P, exSadowsky, MJ, exอ.นันทกร บุญเกิด, "Arthrobacter sp Strain KU001 Isolated from a Thai Soil Degrades Atrazine in the Presence of Inorganic Nitrogen Sources", JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 602-608
Publish Year National Journal 2
2008 exพิมพ์ภัค หีบเงิน, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนันทกร บุญเกิด, "ผลของการเติมปุ๋ยอินทรีย์ต่อการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอาทราซีนในดิน", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 14-21
2007 inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, "วิวัฒนาการขอการย่อยสลายสารฆ่าวัชพืชอาทราซีนโดยจุลินทรีย์ดิน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 293-302