การพัฒนาวัคซีนไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 โดยเทคนิค reverse genetics (rgH5N1) และชุดตรวจวินิจฉัย NS1 ELISA เพื่อแยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน ในการควบคุมและขจัดโรคไข้หวัดนก H5N1

Publish Year International Journal 4
2010 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exPitaksajjakul P, inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBarbas CF, exIbrahim MS, exIkuta K, exRamasoota P , "Fab MAbs specific to HA of influenza virus with H5N1 neutralizing activity selected from immunized chicken phage library", Biochem Biophys Res Commun, ปีที่ 395, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2010, หน้า 496-501
2009 exWudtichai Manasateinkij, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Occurence of Feline Coronavirus and Feline Infectious Peritonitis Virus in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 720-726
2008 exWudtichai Manasatienkij, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Expression and Purification of NS1 Protein of Highly Pathogenic Avian Influenza Virus H5N1 in Escherichia coli", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 485-494
2008 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI H5N1 virus in Asia: Evolution and Vaccination)", Veterinary World Journal, ปีที่ 1, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2008, หน้า 368-374
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exJutarat Lidjan, exWitthawat Wiriyarat, exNittaya Suriyatongtham, exNuntawan Petcharat, exNarin Romlumduan, exParntep Ratanakorn, "Reverse genetic technology for the production of Thai avian influenza virus (H5N1) vaccine.", Joint International Tropical Medicine Meeting: Tropical Health in a Time of Economic Crisis., 3 - 4 ธันวาคม 2009, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2010 exณัฐรัติ ตั้งธรรมนิยม, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exTippawan Jantafong, exNantawan Phecharat, "การพัฒนาเทคนิค Quantitative Competitive PCR เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณดีเอนเอของ PCV2 ในสุกรที่มีปัญหาโรค PMWS", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exKanaporn Poltep, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ NS1 protein เพื่อตรวจวินิจฉัยไวรัส ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exจุฑารัตน์ ลิดจันทร์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exนรินทร์ ร่มลำดวน, exนันทวรรณ เพชรรัตน์, "การพัฒนาวัคซีนหวัดนกสายพันธุ์ H5N1 โดยเทคนิค reverse genetics (rgH5N1)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย