สวนรวบรวมพรรณไผ่คณะวนศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exAtchara Teerawatananon , exJohn A. N. Parnell, exChris M. A. Stapleton, exTrevor R. Hodkinson, "Phuphanochloa, a new bamboo genus (Poaceae: Bambusoideae)from Thailand", KEW BULLETIN, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2008 - มกราคม 2009, หน้า 669-673
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Non-Timber-Forest-Products in Thailand with particular emphasis on bamboos", International Training Workshop on Non-Timber-Forest-Products (NTFPs) Industrial and Commercial Development , 27 สิงหาคม - 14 กันยายน 2009, Hangzhou, Capital city of Zhejiang Province, China สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exAtchara Teerawatananon , exTrevor R. Hodkinson, "Relationships between Phuphanochloa (Bambuseae, Bambusoideae, Poaceae) and its related genera", VIII World Bamboo Congress, 17 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย