ลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณ คุณภาพ และรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนโดยหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2010 exYeamkong, S, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exElzo, MA, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Experience, Education, Record Keeping, Labor and Decision Making on Monthly Milk Yield and Revenue of Dairy Farms Supported by a Private Organization in Central Thailand", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2010, หน้า 814-824
Publish Year International Conference 1
2009 exสุภาวดี แหยงคง, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dairy farm milk quantity, quality, and revenue within a private organization in Central Thailand", the ADSA-CSAS-ASAS Joint Meeting, 12 - 16 กรกฎาคม 2009, Montreal, Quebec แคนาดา
Publish Year National Conference 2
2008 exสุภาวดี แหยมคง, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบน้ำนมที่ผลิตโดยสมาชิกของศูนย์รวบรวมนมดิบเอกชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอามีนา แสงจันทร์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างราคารับซื้อ ไขมันนม ระดับการปนเปื้อน แบคทีเรีย และจำนวนโซมาติดเซลล์ในน้ำนมดิบที่ผลิตโดยสมาชิกของสหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย