การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, "Rapid Classification of Turmeric Based on DNA fingerprint by Near-Infrared Spectroscopy Combined with Moving Window Partial Least Squares-Discrimination Analysis", Analytical Sciences, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 111-115
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exProf.Yukihiro Ozaki, "Near infrared quantitative analysis of totalcurcuminoids in rhizomes of Curcuma longaby moving window partial least squaresregression", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า ---
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exProf.Yukihiro Ozaki, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, "Rapid Discrimination and Determination of Curcuminoids Content in Turmeric Rhizome by Near Infrared Spectroscopy", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy , 7 - 16 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exProf.Yukihiro Ozaki, "New Advantage of Moving Window Partial Least Squares Regression for Discrimination Analysis: MWPLS-DA", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy , 7 - 16 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย