การพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Science Cooperating Tachers' Views about Science Teaching and Learning and Their Teaching Practices Resulting from a Professional Development Program", The 41st Annual ASERA Conference, 3 กรกฎาคม 2010, Port Stephens, New South Wales, Australia เครือรัฐออสเตรเลีย