แนวโน้มและลักษณะความต้องการของการศึกษาขั้นสูงด้านวิศวกรรมโครงสร้างของประเทศไทย

Publish Year National Journal 4
2011 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของวิศวกรโครงสร้างในสภาวะโลกที่กำลังร้อน", Construction and Property, ปีที่ 5, ฉบับที่ 25, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 52-54
2010 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ทางเลือกใหม่สำหรับการศึกษาวิศวกรรมโครงสร้างขั้นสูง", โยธาสาร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 12-17
2010 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง:นักออกแบบรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม", Construction and Property, ปีที่ 4, ฉบับที่ 20, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 65-67
2007 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประวัติพัฒนาการและแนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงสร้าง", โยธาสาร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2007, หน้า 12-29
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Structural Technology and Innovation for Sustainable Development", Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), 28 - 29 มกราคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย