การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยเทคนิคชีวเคมีแบบรวดเร็ว(ต่อยอด)