การให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบคู่สัญญาสำหรับนิสิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเองและเจตคติต่อวิชาชีพครู