การทำนายผลการกลายพันธุ์ของโปรตีนฮีแมกกลูตินินจากเชื้อไข้หวัดนกด้วยการจำลองโครงสร้างทางคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 4
2009 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNipa Jongkon, exWanwimon Mokmak, exDaungmanee Chuakheaw, exSissades Tongsima, exPhilip J Shaw, "Prediction of avian influenza A binding preference to human receptor using conformational analysis of receptor bound to hemagglutinin", BMC Genomic, ปีที่ 2009, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2009, หน้า 1-9
2007 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Structural Information and Computational Methods Used in Design of Neuraminidase Inhibitors", CURRENT COMPUTER-AIDED DURG DESING , ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2007, หน้า 113-132
2007 exAuewarakul P, exSuptawiwat O, exKongchangul A, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuzuki Y, exUngchusak k, exLouisirirotchanakul S, exLerdsamran H, exPooruk P, exThitithanyanont A, exPittayawonganon C, exGuo C, exHiramatsu H, exJumpangern W, exChunsutthiwat S, exPuthavathana P, "An Avian Influenza H5N1 Virus That Binds to a Human-Type Receptor", Journal of Virology, ฉบับที่ 81, กันยายน 2007, หน้า 9950-9955
2006 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNunrium, P, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "The analysis of binding patterns on different receptors bound to hemagglutinin of avian and avian-like influenza virus using quantum chemical calculations", JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2006, หน้า 753-768
Publish Year International Conference 4
2010 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภา จงกล, "Receptor recognition mechanism by human influenza A H1N1 (1918), avian influenza A H5N1 (2004), and apandemic H1N1 (2009) Neuraminidase", the Sialoglyco 2010, 21 - 26 สิงหาคม 2010, Potsdam สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2008 exนิภา จงกล, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on the Binding Mechanism on a Series of Mutated H5N1 Hemagglutinin by Molecular Dynamics Simulations", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exทวีศักดิ์ ภู่ชัย, exดวงมณี เชื้อเขียว, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Web-Based Application for Automated 3D Structure of Hemagglutinin (H5N1)", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In Silico Mutagenesis of H5N1 Haemagglutinin", Tokyo Institute of Technology Global Scientific Information & Computing Center, 20 พฤศจิกายน 2006, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 4
2010 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรองแก้ว นวกุล, exดวงมณี เชื้อเขียว, exSissades Tongsima, "Cell receptor binding mechanism of influenza a virus (H1N1) 2009 Hemagglutinin", PACCON2010 (Pure and Applied Chemistry International Conference), 21 - 23 มกราคม 2010, อำนาจเจริญ ประเทศไทย
2009 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.กรองแก้ว นวกุล, exน.ส.ดวงมณี เชื้อเขียว, "Effect of Antigenic Site Mutation on Cell Receptor Binding of Influenza A virus (H5N1) Hemagglutinin", 13th ANnual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 13), 26 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ChemieBase II.", The 10th Annual Nation Symposium on Computational Science and Enginering., 2 มีนาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Validation of AutoDock Free Energu of Binding Calculation for Various anti-Influenza Drug.", The 10th Annual Nation Symposium on Computational Science and Engineering., 22 มีนาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย