รูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกสอน: การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการเป็นพี่เลี้ยงนิสิตฝึกสอน

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, "ทรรศนะที่มีต่อธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์และอาจารย์พี่เลี้ยง ", Hawaii International Conference on Education, Honolulu, Hawaii, USA. , 4 - 7 มกราคม 2009, Honolulu ฮาวาย สหรัฐอเมริกา