การพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภียในสถานศึกษา

Publish Year National Conference 2
2008 inดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "กรอบแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา", 4th Asian Regional Conference on Safe Community, 23 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย