การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สตอรี่ไลน์และกระบวนการวิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา:การวิจัยในชั้นเรียน