ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ:ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยา การทำงานเป็นทีม และความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Leadership of Entrepreneurs: Structural Relationship among Psychological Characteristics, Teamwork, and Success in Business.", International Symposium on Business and Social Sciences 2013 Tokyo Japan, 16 - 17 มีนาคม 2013, Tokyo ญี่ปุ่น