การศึกษาคุณสมบัติของเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "Elution Profiles of Cefazolin from PMMA and Calcium Sulfate Beads Prepared from Commercial Cefazolin Formulations", Journal of veterinary Medical Science, ปีที่ 74, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 301-305
Publish Year National Journal 1
2012 exThanongsak Mamom, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exPreecha Ruangvejvorachai, exSontana Mimapan, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Progesterone Receptor Expression In Mammary Gland Tumor of Male Dogs", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 14-22
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "The efficacy of calcium sulfate as a cefazolin-loaded material compares with polymethylmethacrylate beads: An In Vitro study", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 exKullawadee Bunmanee, exTheesit Juanpanich, exKarin Vichukit, exWongsakorn Wongwadhangoo, exSataporn Phochantachinda, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการปลดปล่อยยาเจนต้ามัยซินและเอนโรฟลอซาซินจากเม็ดลูกปัดพอลิเมทิลเมทาคริเลทและแคลเซียมซัลเฟตในห้องปฏิบัติการ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009