การวิเคราะห์ความต้องการและความสนใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันบริษัท