ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัดนครปฐม

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inดร.สาคร ชินวงค์, "Farmer Participatory Approach for Sustainable Agricultural Development: A case Study on GAP in the vagetable Production Extension in Nakhon Pathom Province Thailand", 4th International Conference on Agricultural Education and Environment Education for sustainable Community Development with Emphasis on Cooperation with Communities, 6 สิงหาคม 2009, Hokkaido ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2005 inนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์, inนายธเนตร ศรีสุข, inดร.สาคร ชินวงค์, "การยอมรับและการแพร่กระจายเทคโนโลยีของเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงชลประทานขนาดใหญ่ (โครงการชลประทานกระเสียว สุพรรณบุรี)", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย