ระบบชลสารสนเทศประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exKalyanee Suwanprasert, "Spatial Analysis and Drought Risk Determination in Thailand", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010, หน้า 41-48