การวิเคราะห์หน่วยแรงอัดของคอนกรีตในสภาพต่างๆเพื่อปรับปรุงกฏกระทรวงด้านคอนกรีต

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Distress assessment: Two case studies", 26th CONFERENCE OF ASEAN FEDERATION OF ENGINEERING ORGANISATIONS (CAFEO), 26 - 29 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exปิยะ โชติกไกร, exวันชัย ยอดสุดใจ, "การวิเคราะห์หน่วยแรงอัดของคอนกรีตในสภาพต่างๆ เพื่อปรับปรุงกฎกระทรวงด้านคอนกรีต", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย