การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Publish Year National Conference 4
2009 exชัชวาลย์ วิศิษฎอนุพงษ์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "DURABILITY OF FLY ASH BASED GEOPOLYMER MORTAR ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 13 - 15 พฤษภาคม 2009, - นครราชสีมา ประเทศไทย
2009 inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exรัตนากร ณ วิทยานันท์, "THE EFFECT OF PRE-LEACHING TIME TO GEOPOLYMER PROPERTIES", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 13 - 15 พฤษภาคม 2009, - นครราชสีมา ประเทศไทย
2009 exยุทธนา ลีลาถาวรสุข, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "THE ROLE OF SODIUM HYDROXIDE CONCENTRATION IN FLY ASH – BASED GEOPOLYMER ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 13 - 15 พฤษภาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
2008 exเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "สถานะการเก็บกักสังกะสีในปูนซิเมนต์", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย