ชีวประวัติของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903) บริเวณไหล่ทวีปอันดามัน

Publish Year International Journal 2
2013 exKanokwan Paiboonleeskul, inนางศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, "Ageing of shortspine spurdog in the Andaman Sea of Thailand", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ Special, มกราคม 2013, หน้า 14-21
2009 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, exพิทักษ์ ใจดี, inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, "Parasites of Deep-Sea Sharks from the Andaman Sea with Six New Records of Parasites in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 93-99
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, exPhithak Chaidee, inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, "ปรสิตที่พบในปลาฉลามน้ำลึกจากทะเลอันดามันในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, exเริงชัย สุจิตโตสกุล, exไพโรจน์ หน่ายมี, exพิทักษ์ ใจดี, "โครงสร้างสังคมของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903): กรณีศึกษาจากผลจับโดยเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งบริเวณไหล่ทวีปอันดามัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย