การเพิ่มมูลค่าไข่ไก่ระดับฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551

  • inนางอรทัย จินตสถาพร

  • inนางอรทัย จินตสถาพร

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Conference 1
2010 inนางอรทัย จินตสถาพร, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "ผลการเสริมนำมันปลาทูน่าดิบและโปแตสเซียมไอโอไดด์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการให้ไข่ คุณภาพไข่ และปริมาณโอเมก้า-3 และไอโอดีนในฟองไข่", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 1 - 2 ตุลาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย