โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Publish Year National Journal 3
2007 exจิรพร โชติสมิทธิ์กุล, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสะสมตะกั่ว และแคดเมี่ยมในน้ำเสียชุมชนโดยพุทธรักษา และธรรมรักษาที่ปลูกด้วยดินนาในสภาพน้ำขังสลับแห้ง ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 15-23
2007 exกาญจนา จอกลอย, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การใช้จลนศาสตร์เคมีในการศึกษาการเกิดซัลไฟด์ในน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 24-31
2007 exภานุวัฒน์ ทองเจิม, exกิตติ พัฒนตระกูลสุข, inดร.ปราโมทย์ บุญญสิริ, อาจารย์, "โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการลดปริมาณขยะในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 157-163
Publish Year International Conference 5
2018 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนาวี จันทร์วงษ์, exภาวิน วิจิตรตระการ, exวรกาย อุส่าห์, exนนทพร ประเสริฐกุล, exวิรุฬห์ สัมลีราช, "Utilization of Community Wastewater and Sewage Sludge for Economic Cropping in Phetchaburi Province, Thailand", The 33rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, 13 - 14 มีนาคม 2018, แอนนาโปลิศ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2018 exนางสาวอัจฉรา นาไชยบูรณ์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนางสาวอรทัย เชื้อวงษ์, exนางสาวทวีพร กัณณีย์, "The Utilization of Effluent from Facultative Treatment System forGrowing Pumpkin(Cucurbita moschata Decne.) and Muskmelon (Cucumis melo L.)", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exนางสาวดลยรัตน์ สืบวงษ์รอด, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวมัลลิกา ศรีชมภู, "Phytoplankton Species Diversity in Phetchaburi Municipal Wastewater as Found in Point Sources Through Effluent from PondTechnology in Part of Royal LERD Wastewater Treatment System.", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exน.ส.ศกลวรรณ โมคทิพย์, exศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, exศ.วิทย์ ธารชลานุกิจ, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exนายพงศ์อิศรา ร้อยลาภ, exน.ส.ศิวนาถ ไทยภักดี, exนายจีรศักดิ์ เพิ่มสิน, exน.ส.ชริณทิพย์ เชยหอม, "Herbivore Fish Growth to Control Algae Bloom in Five-Consecutive Oxidation Ponds for Community Wastewater Treatment through the King’s Initiative Nature-by-Nature Process", The 1st International Conference on Evironment, Livelihood, and Services : Environment for Life (ICELS) November, 2-5 2015, Bangkok, Thailand. , 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exน.ส.เสาวลักษณ์ บุญมั่ง, exน.ส.ทวีพร กัณณีย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, exผศ.พนิตา โสต้อง, exนางสุดารัตน์ สว่างจิตต์, exนายจีรศักดิ์ เพิ่มสิน, "Decreasing Migration and Increaing Income of the Laem Phak Bia Natives from Fisheries in Mangrove Forest According to Nutrient Effluent of Community Wastewater Treatment in Phetchaburi Province, Thailand", The 1st International Conference on Evironment, Livelihood, and Services : Environment for Life (ICELS) November, 2-5 2015, Bangkok, Thailand., 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2015 exรัชดาภรณ์ สุขไทย, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณและอัตราส่วนของธาตุอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) ที่ปนเปื้อนจากแห่งกำเนิดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที้ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจิรพร โชติสมิทธิ์กุล, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสะสมตะกั่ว และแคดเมี่ยมในน้ำเสียชุมชนโดยพุทธรักษา และธรรมรักษาที่ปลูกด้วยดินนาในสภาพน้ำขังสลับแห้ง ", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exไพฑูรย์ พรมมารัก, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, exพนิตา โสต้อง, exภมร วิยะรัตน์, "การมีส่วนร่วมของพระภิกษุสงฆ์ในการจัดการขยะชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exภานุวัฒน์ ทองเจิม, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, exกิตติ พัฒนตระกูลสุข, inดร.ปราโมทย์ บุญญสิริ, อาจารย์, "โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการลดปริมาณขยะในโรงเรียนอนุบาล กำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exพิทักษ์ พุ่มไสว, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exศิวาพร ตั้งวนิชกพงษ์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดออร์กานิกคาร์บอนในน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยระบบดินน้ำขังสลับแห้งร่วมกับโสน (Sesbania spp.)", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exนภาพร สิงห์คนอง, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่มีต่อผลผลิตโปรตีนดิบของโสน3 พันธุ์ ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยดินเปียกสลับแห้งร่วมกับพืช ", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exธนิศร์ ปัทมพิฑูร, "ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียรอบรากพุทธรักษาต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยระบบหญ้ากรองน้ำเสียในสภาพ น้ำขังสลับแห้ง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย