ผลของการประยุกต์ใช้จิตพิสัยโมเดลที่มีผลต่อการเรียนร้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา