การพัฒนาตัวดูดซับเพื่อศึกษาการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา