การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของปูแสม(Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853)

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวเนาวพันธ์ หนูจุ้ย, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของปูแสม(Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853)", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2551( The annual conference of Department of Fisheries 2008, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 18-20 August 2008. Bangkok. Thailand), 18 - 20 สิงหาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2016 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "Quality Index Method ระบบวิเคราะห์ความสดสำหรับปูแสมที่เก็บอุณหภูมิห้อง", Kasetsart University, 2016