การสังเคราะห์น้ำมันดีเซลจาก CO2 และมีเทนบนพอรัสซิลิกาที่เตรียมจากเถ้าแกลบ

Publish Year National Conference 2
2009 exMs. Ornanong Jullaphan, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "The effects of sequence of template addition and amount of template for bimodalmesoporous silica", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exThongthai Witoon, "Synthesis of Bimodal Porous Silica from Rice Husk Ash via Sol-Gel Process Using Chitosan as Template. ", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 30 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย