การศึกษาการสังเคราะห์ MCM-48 โดยใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตเป็นสารตั้งต้นและการสร้างชุดทดสอบการดูดซับวิตามินอีในขนาด Bench Scale