การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกลูโคแมนแนนจากบุกด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย

Publish Year International Conference 2
2009 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "In vitro shoot propagation of Curcuma longa L. from rhizome bud explants.", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exTHANEST CHOTIGAMAS, exSuneerat Sripaoraya, exMongkol Gateprasert, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Process development for konjac glucomannan production by cell suspension culture", The 21st Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology, TSB 2009: A Solution to the Global Economic Crisis. , 24 - 25 กันยายน 2009, Queen Sirikit National Conventional Center, Bangkok, Thailand กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 exTHANEST CHOTIGAMAS, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exSuneerat Sripaoraya, exMongkol Gateprasert, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกลูโคแมนแนนจากบุกด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย", Proceedings TRF-master Research Congress IV (Science and Technology), March 30-31, Pattaya, Cholburi, 30 - 31 มีนาคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exSuneerat Sripaoraya, exMongkol Gateprasert, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exณัฐติกาล, "Process Development for Konjac (Amorphophallus oncophyllus) Glucomannan Production Using Cell Suspension Culture Technique", TRF-master Research Project (Science and Technology), 1 - 3 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exธเนษฐ โชติกมาศ, exสุนีย์รัตน์ ศรีเปาระยะ, exมงคล เกษประเสริฐ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเตรียมเซลล์แขวนลอยบุกเพื่อผลิตกลูโคแมนแนน", Kasetsart University, 2015