การศึกษาและพัฒนาการดำเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้

Publish Year International Journal 3
2011 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "Fifth Year Pre-service Science Teachers? Struggles with and Learning About Teaching Science Through a-Year-Long Field Experience", Kasetsart Journal - Social Sciences , ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 140-147
2011 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, exเอกภูมิ จันทรขันตี, "The Current Situation of Field Experience in a Five-Year Science Teacher Education Program in Thailand", US-China Education Review B, ปีที่ 1, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 829-839
2010 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exเอกภูมิ จันทรขันตี, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี : รายวิชาการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 333-345
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ยุตาคม, "ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติงาน คุณลักษณะและ เจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี", Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ), ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 147-161
Publish Year International Conference 3
2011 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exนายเอกภูมิ จันทรขันตี, exศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, "The Current Situation of Field Experience in A Five-Year Science Teacher Education Program in Thailand", Hawaii International Conference on Education 2011, 4 - 7 มกราคม 2011, โฮโนลูลู ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2009 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "Science student teachers’ competencies, practice, personalities, and attitude towards teaching profession in the context of five-year teacher education", International Conference Teacher Professional Development: Search for New Paradigms, Agendas, and Networks, 1 พฤศจิกายน 2009 - 3 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "Thai Student Teachers’ Struggles in and Learning about Teaching Science through Student Teaching and Action Research", International Science Education Conference 2009, 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, สิงคโปร์