การสังเคราะห์วัสดุนาโนด้วยเทคนิคแอโรซอล

Publish Year International Journal 2
2013 exPornpan Namkhang, exWoo-Jin An, exWei-Ning Wang, exKoyar S. Rane, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exPratim Biswas, "Low Temperature Synthesis of N-Doped TiO2 Nanocatalysts for Photodegradation of Methyl Orange", Journal of Nanoscience and Nanotechnology , ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 2376-2381
2006 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Effect of Base Type on Properties of NiO Synthesized by Sol-gel Method", Adv.In Tech. of Mat. Proc. J., ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 73-76
Publish Year National Conference 1
2007 exพัชรินทร์ วรธนกุล, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exJingkun Jiang, exPratim Biswas, "One Step Synthesis of Nanostructured SiO2-TiO2 by Flame Aerosol Route", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย