ความหลากหลายของรา coprophilous ascomycetes และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

Publish Year International Journal 3
2009 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, "Coprophilous Ascomycetes from Phu Luang Wildlife Sanctuary and Khao Yai National Park in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 34-40
2007 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exWatling, R, exSharples, GP, exKijjoa, A, "Coprophilous ascomycetes in Thailand", MYCOTAXON, ปีที่ 100, สิงหาคม 2007, หน้า 115-136
2006 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exGregory W-Courtney, "Diversity and Distribution of Hyphomycetes from Dung in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 890-901
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของราในมูลสัตว์จากเกาะแสมสารและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย