การโคลนยีน Myostatin และยีน Heat shock protein ในปลาดุกอุย

Publish Year International Journal 5
2016 exKanjanaworakul, Poonmanee, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์, "cDNA sequence and protein bioinformatics analyses of MSTN in African catfish (Clarias gariepinus)", MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 283-293
2015 exKanjanaworakul, Poonmanee, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์, "cDNA structure and the effect of fasting on myostatin expression in walking catfish (Clarias macrocephalus, Gunther 1864)", FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 177-191
2014 exPornpun Poompoung, exDutrudi Panprommin, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์, "Cloning and expression of two HSC70 genes in walking catfish Clarias macrocephalus (G€unther, 1864) challenged with Aeromonas hydrophila", Aquaculture Research , ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2014, หน้า 1391-1399
2014 exPoompoung, P, exPanprommin, D, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์, "Cloning and expression of two HSC70 genes in walking catfish Clarias macrocephalus (Gunther, 1864) challenged with Aeromonas hydrophila", AQUACULTURE RESEARCH, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2014, หน้า 1319-1331
2012 exดร.พรพรรณ พุ่มพวง, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์, exดร.วงศ์ปฐม กมลรัตน์, "Effects of warm temperatures on ovarian development of walking catfish Clarias macrocephalus (G?nther, 1864) during post-spawning season.", Kasetsart Journal (Nat. Sci.) , ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2012, หน้า 759-768