การผลิตเครื่องต้นแบบสกัดน้ำมันจากรำข้าวขนาดเล็กเพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "Rice Bran Oil Extraction by Screw Press Method: Optimum Operating Settings, Oil Extraction Level and Press Cake Appearance", Rice Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 75-78
Publish Year National Journal 3
2012 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, exนายฤาชา บุญยกิจโณทัย, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สาหรับการสกัดน้ามันพืชด้วยเครื่องสกัดน้ามันแบบสกรูอัด", วารสารวิทยาศาสตร์ฌกษตร, ปีที่ 43(2), ฉบับที่ พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 13-16
2011 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธุ์ของลักษณะกากที่ปรากฏของถั่วเหลืองและงาดำกับปริมาณน้ำมันที่รับจากเครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูอัด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42(2), ฉบับที่ พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 61-64
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "การศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 291-302
Publish Year International Conference 3
2013 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, "วิธีการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด: วิธีการปรับตั้งที่เหมาะสม", The 1st Thailand Conference on Fats and Oils: Roles of Rice Bran Oil and its products in Changing Asia , 16 - 17 พฤษภาคม 2013, พิษณุโลก ประเทศไทย
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "A study of screw press rice bran oil extraction related to press cake characteristics", International Society for Southeast Asian Agricultural Science: ISSAAS 2009 Agriculture for Better Living and Global Economy, 13 มกราคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exเสงี่ยม คล้ายรัศมี, "Effect of Speed and Spread of Screw Press on Quality of Stabilized and Unstabilized Rice Bran", The ISSAAS International Congress 2008, 23 กุมภาพันธ์ - 27 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "การทดสอบการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยสกรูอัด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "การศึกษาประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยสกรูอัด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2021 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exนายกฤตภัทร คล้ายรัศมี, "แผ่นเจาะรูระบายน้ำมันสำหรับเครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูอัด", Kasetsart University, 2021