การป้องกันสารตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพและการตกค้างของสารกำจัดวัชพืชบางชนิด ในการปลูกถั่วเหลืองฝักสด ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 101-114