การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Publish Year National Journal 2
2009 exพิพัฒน์ สมภาร, exอนุชาติ แซ่ตั้ง, exสุพรชัย ฟ้ารี, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมใบมันสำปะหลังแห้งต่อพฤติกรรมและผลผลิตของกระบือปลักที่เลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็ม", วารสารเกษตร, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2009, หน้า 287-299
2007 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exKobayashi, Y., "Studies on fibrolytic bacterium Butyrivibrio fibrisolvens isolated from sheep rumen", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กันยายน 2007, หน้า 351-361
Publish Year National Conference 2
2010 exภูมพงศ์ บุญแสน , inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exพีรชิต ไชยหาญ, exนพรัตน์ เหรียญทอง, exธีราภรณ์ ปัญญาบุญ, inนายปรีชา อินนุรักษ์, exสมพร ปุ่นโก๋, "ความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่แยกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก", การประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 5, 15 - 16 มิถุนายน 2009, อำเภอเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย