การประยุกต์ใช้ Bacillus AQBS01 ในการป้องกันโรค Streptococcosis ในปลานิล

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of viable Bacillus pumilus isolated from farmed fish on immune responses and increased disease resistance in Nile tilapia(Oreochromis niloticus): Laboratory and on-farm trials", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 67, ฉบับที่ -, สิงหาคม - มิถุนายน 2017, หน้า 199-210
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus pumilus AQBS01 ต่อระบบภุมิคุ้มกันและการยับยั้งแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย