การศึกษาเชิงทฤษฏีของซีโอไลต์ที่มีการถูกแทนที่ด้วยอะตอมของสารอินทรีย์และประยุกต์ใช้งานในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน