การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exวีระพงษ์ พิกุลประยงค์, exบรรเจิด ทวีทรัพย์ไพบูลย์, "Testing of geopolymer mortar properties for use as a repair material", Ceramic Transactions , ปีที่ 215, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2010, หน้า 325-334
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exบรรเจิด ทวีทรัพย์ไพบูลย์, exวีระพงษ์ พิกุลประยงค์, "Development of Geopolymer Mortar for Using as a Repair Material", The 6th Regional Symposium on Infrastructure Development, 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "MECHANICAL PROPERTIES OF NEWLY DEVELOPED REPAIR MATERIAL", the Symposium on Harmonizing Infrastructure Development with the Environment, 9 มีนาคม - 10 เมษายน 2009, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exนายวีระพงษ์ พิกุลประยงค์, "คุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุซ่อมแซม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 13 - 15 พฤษภาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
2008 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exนายบรรเจิด ทวีทรัพย์ไพบูลย์, "การทดสอบคุณสมบัติจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม", การประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์แห่งชาติครั้งที่ 2, 5 - 6 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย