การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตอเบอรีเพื่อส่งให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเลย

  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550 (2549-2551)

  • inนายเวช เต๋จ๊ะ

  • inนายเวช เต๋จ๊ะ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Conference 2
2009 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, exVisan Theansatheanphong, "การศึกษาวิธีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรีบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exสาวิตรี ทิวงศ์, exประภัสสร ริยาพันธ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, "อิทธิพลของวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสตรอเบอรี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย