โครงการการจัดพิมพ์หนังสือคู่มืออาหารและโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

Publish Year International Journal 1
2012 exJonathan H. Chan, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Web-Based Decision Support System for School Meal Planning", International Journal of Information Systems and Social Change, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 10-21
Publish Year International Conference 1
2010 exJonathan H. Chan, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Web-based meal planning system for elementary school students", The 2nd International Conference IT and Business Intelligence (ITBI-10), 12 - 14 พฤศจิกายน 2010, Nagpur สาธารณรัฐอินเดีย