การพัฒนาเศรษฐกิจส้มโอของภาคเหนือ

Publish Year National Conference 1
2009 inนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, "เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาคเหนือ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพ