การศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) ในพื้นที่แนววางท่อก๊าซธรรมชาติพื้นที่พาดผ่าน 5 จังหวัดของภาคตะวันออก