โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบนำเสียของเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ