การศึกษาผลของการใช้ไถดินดานร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำในร่องปลูกอ้อยในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550

  • inนายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์

  • inนายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี