การบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืนโดยการผลิตพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Conference 3
2008 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, exMasao Ukita, exSunan Pultanakit, exTsuyoshi Imai, "Production of biohydrogen from distillery wastewater by mixed culture", VENICE 2008 Second International Symposium on Energy from Biomass and Waste, 17 - 21 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอิตาลี
2008 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bio-hydrogen Production from Distillery Wastewater by Isolated Klebsilla sp.", Asian Core Program Joint Seminar on Capacity Building and Development of Microbial Potential and Fermentation Technology towards New Era , 1 - 3 ธันวาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2006 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Stimulation of dye decolorization by immobilized laccase mediator system", IWA World Water Congress and Exhibition, 10 - 14 กันยายน 2006, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน