การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าในระบบสายจำหน่ายเหนือดินด้วยเทคนิค optimization

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSudarat Somkane, exArthapong Sokesuwan, "Lightning Performance Assessment to Improve Lightning Protection System of 115 kV Overhead Lines", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 165-171
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lightning Performance Assessment and Survey of Outage Cost to Improve Lightning Protection System of Overhead Lines", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 29-44
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lightning performance indices of overhead distribution lines", The 44th International Universities's Power Engineering Conference(UPEC2009), 1 - 4 กันยายน 2009, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2006 exW. Tippachon, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Khatsaeng, exN. Teera-achariyakul, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Failure Mode Distribution of Transformers in Thailand", IEEE-POWERCON2006, 22 - 26 ตุลาคม 2006, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 4
2017 exศุภเชษฐ พรหมคีรี, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินสมรรถนะการป้องกันฟ้าผ่าระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ตามค่าความหนาแน่นการเกิดฟ้าผ่า", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 , 25 - 28 กรกฎาคม 2017, เชียงคาน เลย ประเทศไทย
2010 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดารัตน์ สมคะเน , exอรรถพงศ์ เสาะสุวรรณ , "การประเมินสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าเพื่อปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าสายเหนือดิน 115 กิโลโวลท์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศ์เทพ แซ่อึ้ง , exมณีกุล บุญเทศ , "การเปรียบเทียบสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับเสาส่งที่มีรูปแบบต่างกัน", การประชุมวิชาการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33(EECON33), 1 - 3 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรกช ไศลบาท, exวารินทร์ สมุทรไชยกิจ, "ผลของสายส่ง 115 kV ต่อสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าของสายส่ง 230 kV", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 31 (EECON31), 29 - 31 ตุลาคม 2008